Autorisation for ambulancepersonale

 AFGØRENDE FOR FAGLIGHED, PATIENTSIKKERHED OG ET SAMLET SUNDHEDSVÆSEN

Ambulancepersonalet er en af de få sundhedsfaglige professioner i Danmark, der ikke er autoriserede. Læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fodterapeuter, tandlæger og mange andre sundhedsfaglige professioner har en autorisation og anses som sundhedspersoner rent lovgivningsmæssigt. Nævnte faggrupper fungerer som medhjælp for lægen (delegation) men har mulighed for bredere rammer, selvstændig handling og dermed skærpet ansvar for at handle med omhu og samvittighedsfuldt ift. patienten grundet autorisationen.

Reddernes Udviklingssekretariat mener, at en autorisation af ambulancefaget vil skærpe ejerskab af både ift. uddannelse og virke, bidrage til at styrke ambulancepersonalets identitet og faglighed samt sikre en mere ensrettet præhospital indsats i Danmark.

Samfundsmæssigt set vil autorisation af ambulancepersonalet understøtte udviklingen af sundhedssystemet og smidiggøre det tværsektorielle samarbejde.

Siden 1990’erne er både den præhospitale uddannelse og det præhospitale arbejdsområde ændret radikalt. Kompetencer og baggrundsviden målrettes specifikt det præhospitale arbejdsfelt, og ambulancepersonalet er uddannet såvel beredskabsfagligt som sundhedsfagligt. Ambulancebehandleres[1] virksomhed består blandt andet i at vurdere situationer og patienter, stille aktionsdiagnoser, yde behandling på skadested og i ambulance. De anlægger venekateter, intraossøs adgang, leder skadesteder, administrer potent medicin og er en afgørende del af den primære sundhedsindsats i Danmark.

I juni 2016 har Reddernes Udviklingssekretariat bedt Jurist Ulla Hybel om at undersøge hvordan ambulancebehandlerne opfattes lovgivningsmæssigt ift. begrebet ”sundhedsperson”, som lægens medhjælp (delegation) og generelt undersøge lovgivning ift. en eventuel autorisation af ambulancepersonalet i Danmark.

Notatet vidner om flere udfordringer på området grundet den manglende autorisation.

Især den retslige regulering af ambulancebehandlernes ydelser skiller sig ud fra f.eks. læger og sygeplejersker, der også arbejder med akutte patienter. Når ambulancebehandlerne udøver ydelser, der ikke er omfattet af lægers forbeholdte virksomhedsområde (f.eks. EKG overvågning), er det uklart lovgivningsmæssigt, om behandleren arbejder selvstændigt eller som lægens medhjælp (delegation). Som følge af dette er det også uklart om ambulancebehandlerne anses som sundhedspersoner i lovens forstand.

Der føres tilsyn og der er mulighed for at klage og søge erstatning på samme vis som andre sundhedsfaglige ydelser, men tilsynsmulighed kan ikke anvende reaktionsmuligheder ved faglig uforsvarlig adfærd. Dette ser sekretariatet som en samfundsmæssig udfordring ift. visionen om et samlet sundhedssystem og ikke mindst for patientsikkerheden.

Ambulancepersonalet i Danmark er qua deres særlige uddannelse og virke er de i stand til at handle særdeles selvstændigt, kompetent og professionelt og derfor anbefaler Reddernes Udviklingssekretariat, at ambulancepersonalets råderum og rammer udvides i form af en autorisation.

Reddernes Udviklingssekretariat ser en eventuel sammenlægning af assistent- og behandleruddannelsen som en oplagt mulighed for at sikre en garanti for gennemført uddannelsesniveau og kompetencer i form af en autorisering af faget.

Læs resume og hele notatet her:

Ambulancebehandlere autorisation resumé version 1.0

Ambulancebehandlere autorisation notat version 4

Hvis du vil blive klogere på lovgivningen omkring autorisation og medhjælp, så læs mere her:

Bkg. om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp

 Aut.loven §§ 17 og 18

Bilag til Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

 

 

 

[1] ”Ambulancebehandlere” dækker faggrupperne ambulancebehandlere og ambulancebehandlere med særlig kompetence (paramediciner i daglig tale)

Følg RUS